СДАМ ГИА: РЕШУ ЦТ
Образовательный портал для подготовки к экзаменам
История Беларуси
история белоруси
сайты - меню - вход - новости


Об экзамене

Назначение теста — объективное оценивание уровня подготовки лиц, имеющих общее среднее образование и желающих продолжить обучение в учреждениях среднего специального или высшего образования Республики Беларусь.

На нашем сайте представлены около 1000 заданий для подготовки к ЦТ по истории Беларуси в 2017 году. Общий план экзаменационной работы представлен ниже.


ПЛАН ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ ЦТ ПО ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ 2017 ГОДА

Работа состоит из 50 заданий: заданий I уровня сложности — 2 (4%), задания II уровня сложности — 8 (16%), III уровня сложности — 20 (40%), IV уровня сложности — 15 (30%), V уровня сложности — 5 (10%).
Задания с выбором верного ответа (Часть A) — 38, заданий с кратким ответом (Часть B) — 12.
Часть А включает задания закрытого типа, выполнение которых предполагает выбор правильного ответа из четырех предложенных. Часть В включает задания открытого типа, при выполнении которых необходимо сформулировать ответ и оформить его в виде цифр, слова, словосочетания или определенного сочетания букв или букв и цифр.
Работа рассчитана на 90 минут.ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ

Тэст па гісторыі Беларусі прызначаны для праверкі вучэбных дасягненняў. Абітурыент павінен ведаць:

даты, факты, імёны ўдзельнікаў гістарычных падзей;

падзеі з улікам іх храналагічнай паслядоўнасці;

характэрныя рысы гістарычных падзей, іх месца ў гісторыі;

асаблівасці дзяржаўна-палітычнага, сацыяльна-эканамічнага, этнаканфесіянальнага развіцця беларускага народа, яго матэрыяльнай і духоўнай культуры;

асновы ідэалогіі беларускай дзяржавы;

умець:

суадносіць гістарычныя з’явы і працэсы гісторыі Беларусі з адпаведнымі з’явамі і працэсамі агульнаеўрапейскай гісторыі;

характарызаваць палітычнае становішча Беларусі на розных этапах гістарычнага развіцця;

характарызаваць і ацэньваць вынікі дзейнасці гістарычных асоб і творчасці дзеячаў культуры;

тлумачыць прычынна-выніковыя сувязі паміж гістарычнымі фактамі;

сістэматызаваць і абагульняць гістарычныя факты, рабіць на гэтай падставе аргументаваныя высновы;

выкарыстоўваць змест гістарычнай карты;

канкрэтызаваць тэарэтычныя вывады і змест гістарычных паняццяў;

працаваць з гістарычным дакументам.ПОРОГОВЫЙ БАЛЛ

По первому предмету профильного испытания «Истории Беларуси» МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГОВЫЙ БАЛЛ составит: 19.
По второму предмету профильного испытания «Истории Беларуси» МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГОВЫЙ БАЛЛ составит: 14.